Tělesná výchova na 1. stupni - charakteristika

Vyučovací předmět Tělesná výchova na 1. stupni navazuje na pohybovou předškolní výchovu a zaměřuje se na základní pohybový rozvoj žáků podle principu všestrannosti. Hlavní motivací je prožitek a radost z pohybu a vychází z přirozené potřeby dítěte.

Vyučovací předmět Tělesná výchova na 1. stupni má v 1. – 5. ročníku časovou dotaci 2 hodiny týdně a spolu se zdravotní tělesnou výchovou prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Prvky zdravotní tělesné výchovy jsou využívány v povinné Tělesné výchově a relaxačních chvilkách během výuky.

Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy:
a) činnosti ovlivňující zdraví -význam pohybu pro zdraví,příprava organismu,zdravotně zaměřené činnosti,rozvoj různých forem rychlosti,vytrvalosti,síly,pohyblivosti,koordinace pohybu,hygiena při TV,bezpečnost při pohybových činnostech

b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry,základy gymnastiky,rytmické a kondiční formy cvičení pro děti,průpravné úpoly,základy atletiky,základy sportovních her, plavání, další pohybové činnosti

c) činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV,organizace při TV,zásady jednání a chování,pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností,měření a posuzování pohybových dovedností,zdroje informací o pohybových činnostech

Organizace - žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně,na hřišti, ve volné přírodě nebo v plaveckém bazénu.V úvodu hodiny všichni absolvují nástup,rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování.Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci.Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce.Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směrují k utváření klíčových kompetencí :

Kompetence k učení - žáci jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví,učí se cvičit podle pokynů učitele základní pohybové výkony a porovnají je s předchozími,orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích.
Učitel umožňuje žákům,aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky.

Kompetence k řešení problémů - uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu spolužáka,řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím.
Učitel dodává žákům sebedůvěru,podle potřeby žákům v činnostech pomáhá.

Kompetence komunikativní - žáci jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích, učí se reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávají, zorganizují jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty.
Učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých.

Kompetence sociální a personální - žáci jsou vedeni k jednání v duchu fair - play - dodržují pravidla,označí přestupky, respektují opačné pohlaví, zvládají pohybové činnosti ve skupině.
Učitel zadává úkoly při kterých žáci mohou spolupracovat,umožňuje každému žákovi zažít úspěch.

Kompetence občanská - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti, spojují svou pohybovou činnost se zdravím jsou vedeni ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení,učí se být ohleduplní a taktní.
Učitel žákům umožňuje,aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků.

Kompetence pracovní - žáci jsou vedeni učitelem k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě,učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní.

Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybové kultivace a pohybového učení žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo školu. Žáci mají možnost rozvíjet si své pohybové schopnosti a dovednosti, korigovat jednostranné zatížení organismu a utvářet si vztah ke zdraví a umí si zdraví preventivně chránit.

Učivo povinného předmětu je uspořádáno do tématických celků, v rámci témat není učivo členěno do ročníků.Tento systém učiva dává možnost tvořivým učitelům dosáhnout většího didaktického efektu.

Tv je charakteristická didaktickou transformací nově vznikajících sportů a sportovních myšlenek.Vedle nových a netradičních sportů jsou do TV přenášeny myšlenky fair play a tolerance zakotvené v evropských sportovních dokumentech.

TV na naší škole respektuje pohlavní odlišnosti žáků.Výuka je koncipována odděleně pro dívky a chlapce.V některých tématických celcích,kde je společná výuka z hlediska organizace a bezpečnosti možná a výchovně vhodná,je možné ji uplatnit (např.turistika,lyžování, tanec atd.)