Učivo 7. ročníku

NAŠE VLAST - vlastenectví, státní symboly ČR, ochrana přírody

KULTURNÍ ŽIVOT - rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty a tradice, kulturní instituce

MAJETEK, VLASTNICTVÍ - formy vlastnictví a majetku, hmotné a duševní vlastnictví a jejich ochrana, hospodaření s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví

LIDSKÁ SETKÁNÍ - přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen, lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti, národnostní a etnické  menšiny u nás

ČLOVĚK JAKO JEDINEC - podobnost a odlišnost lidí, vnitřní svět člověka, osobní rozvoj, smysl a cíl mého života