Učivo 8. ročníku

VZTAHY MEZI LIDMI - osobní a neosobní vztahy, konflikty v mezilidských vztazích a způsoby jejich řešení, mezilidská komunikace, problémy lidské nesnášenlivosti

ZÁSADY LIDSKÉHO SOUŽITÍ - morálka a mravnost, pravidla chování (základy společenského chování), svoboda člověka a vzájemná závislost, etické hodnoty, dělba práce, výhody spolupráce lidí

KULTURNÍ ŽIVOT - masová kultura, prostředky masové komunikace, komunikace přes internet, masmédia, podpora pozitivního působení médií

STÁT A PRÁVO - právní základy státu, znaky státu, typy a formy státu, státní občanství ČR, Ústava ČR, složky státní moci, obrana státu, státní správa a samospráva, principy demokracie, lidská práva (úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech), poškozování lidských práv, šikana, diskriminace, právní řád ČR, protiprávní jednání, právo v každodenním životě